Happy Chinese New Year 2018 from SEACO   

Happy Chinese New Year from SEACO

新年的祝福,平日的希冀,愿你心境祥和、充满爱意,愿你的世界全是美满,愿你一切称心如意,快乐无比。恭喜发财。

Xīnnián de zhùfú, píngrì de xījì, yuàn nǐ xīnjìng xiánghé, chōngmǎn ài yì, yuàn nǐ de shìjiè quán shì měimǎn, yuàn nǐ yīqiè chènxīn rúyì, kuàilè wúbǐ. Gōng xǐ fā cái.

At New Year and always, may peace and love fill your heart, beauty fill your world, and contentment and joy fill your days. Gong xi fa cai.

Uncategorized